Informatii Legale

Suma Minima

Suma minima necesara deschiderii unui cont la Swiss Capital este de 50.000 Euro. In cazul in care intentionati sa transferati portofoliul de actiuni de la alta societate, valoarea de piata a portofoliului se ia in calcul pentru indeplinirea acestei conditii.

Actualizarea datelor personale

În relația cu societatea de servicii de investitii financiare, datele personale actualizate contează.

Imediat ne anunțăm persoanele apropiate când ne schimbăm numărul de telefon. La fel se întâmplă și când ne schimbăm adresa de e-mail sau alte date de contact fiind este necesar sa le comunici și societatii de servicii de investitii financiare tău pentru a putea rămâne în continuare conectați.

Prin actualizarea datelor o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, o persoană sau o companie contribuie benefic la relația pe care o are cu societatea de servicii de investitii financiare. În plus, la SSIF SWISS CAPITAL S.A., actualizarea datelor implică un minim de efort, pentru că se face pe loc, la sediul din Bulevardul Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices nr. 20, etajul 4, sectorul 1, București.

De ce e necesar să ai actualizate în relația cu societatea de servicii de investitii financiare datele personale?

–     Actualizarea datelor se face periodic de către toate societățile de servicii de investitii financiare, pentru că este o cerință legală și în România și în Europa. Autoritățile din întreaga lume solicită actualizarea periodică a datelor clienților tocmai pentru că sistemul financiar este o componentă critică. Este esențial ca toate informațiile personale pe care le folosim să fie actualizate și corecte.

–    Respectăm împreună Legea Nr. 129/2019 

 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar și GDPR (Regulamentul UE 679/2016- Regulamentul general privind protecția datelor). 

–    Datele corecte și actuale comunicate la timp, te ajută să eviți situații neplăcute, cum ar fi informații pentru și despre tine să ajungă la alte persoane.

Ce date ne sunt necesare?
–    datele de identificare – nume, data nașterii, CNP, la persoanele fizice, si cod unic de inregistrare, sediu, în cazul unei companii.
–    datele de contact: adresa, e-mail, telefon.
–    informatii mai specifice: sursa generală a fondurilor/veniturilor, angajator, ocupație, reprezentanți legali, beneficiari reali ai persoanei juridice sau dacă titularul contractului este sau nu o persoană expusă public.

În concluzie, actualizarea datelor personale face parte din relația noastră, pentru că ne dă siguranța că ne cunoaștem bine, dar și pentru ca ne ajută să ținem legatura atunci când este nevoie.
De asemenea, îți reamintim că pentru a continua să ai acces la operațiuni cu instrumente financiare, va trebui să ai datele actualizate, în caz contrar, operartiunile de vanzare si/sau cumparare neputând fi luate în considerare.

Swiss Capital S.A. este societate cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, et. 4, cod identificare fiscala  nr. 8450590, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4107/1996, avind un  capital social de 9.348.840 RON, societate de servicii de investitii financiare  autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (“CNVM”, in prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara, „ASF”) prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 si inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054, cont bancar RO66 BRDE 450S V239 9072 4500 deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Mari Clienti Corporativi, Cod LEI:  259400FCAUNEOH3SFZ61.

Swiss Capital S.A. este membra a  S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.. Scopul acestui fond de compensare este de a acoperi riscurile aparute ca urmare a insolvabilitatii unuia dintre membrii sai.
În conformitate cu legislatia ASF, este înfiinţat şi autorizat  S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., având ca membri intermediarii, societãţi de administrare a investiţiilor, definiţi conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificarile si completarile ulterioare precum si institutii de credit şi alte institutii financiare, definite potrivit legislatiei relevante.
Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim, reprezentand echivalentul in lei a 20.000 euro/investitor, plafonul prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.

https://www.fond-fci.ro

Obiectul de activitate al SSIF Swiss Capital S.A.

Swiss Capital S.A. este autorizatã de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Autorizatia nr. 117 din 15.07.2020 sa presteze urmatoarele servicii:

A. Servicii şi activităţi de investiţii:
1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
2. Executarea ordinelor în numele clienţilor
3. Tranzacţionarea pe cont propriu
4. Administrarea de portofolii
5. Consultanţă de investiţii
6. Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm
7. Plasarea de instrumente financiare fără un angajament ferm
8. Operarea unui SMT
9. Operarea unui SOT

B. Servicii auxiliare:
1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt
2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul
3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii
5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare
6. Serviciile legate de subscriere
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus la prezenta literă sau la litera A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare

Swiss Capital S.A. este autorizatã ca Agent Custode – Participant la sistemul de compensare decontare si registru al Depozitarului Central si poate presta urmatoarele activitãţi :
–    deschiderea si administrarea conturilor de Instrumente financiare si/sau numerar
–    pastrarea in custodie a Instrumentelor financiare
–    tinerea evidentei Instrumentelor financiare din portofoliu in conformitate cu instructiunile primite de la Client;
–    transferul de Instrumente financiare fara schimbarea proprietatii;
–    inregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra Instrumentelor fianciare ca urmare a decontarii tranzactiilor
–    compensarea si decontarea tranzactiilor cu Instrumente financiare
–    executarea/operarea evenimentelor corporative pentru clienti
–    alte operatiuni in legatura cu activitatea de custodie.

Informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

In conformitate cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SWISS CAPITAL S.A. a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 10562, in vederea prelucrarii datelelor cu caracter personal pentru urmatoarele categorii de persoane fizice: clienti si/sau potentiali clienti.

Incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (document atasat)

Informatii privind politica celei mai bune executii (document atasat)

Raport locuri de tranzactionare (document atasat)

TRANSPARENȚA POSTTRANZACȚIONARE PENTRU LOCURILE DE TRANZACȚIONARE ȘI FIRMELE DE INVESTIȚII CARE EFECTUEAZĂ TRANZACȚII ÎN AFARA UNUI LOC DE TRANZACȚIONARE

Pentru respectarea prevederilor  Art. 12 din Regulamentuul UE nr. 578/2017, Swiss Capital a semnat contract cu o APA (Approved Publication Arrangement)  – APA@ATHEX in vederea publicarii tranzactiilor OTC.

http://athexgroup.gr/el/web/guest/athex-reporting

Informatii referitoare la schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal (CRS – Common Reporting Standard):

Document de prezentare CRS

Declaratie conformare persoane fizice

Declaratie conformare persoane juridice

Informatii privind petitiile si reclamatiile:

Procedura privind solutionarea petitiilor

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) ASF a infiintat SAL-FIN, o entitate de solutionare alternativa a litigiilor care are competenta, organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau se impune (dupa caz) o solutie partilor implicate.

Misiunea SAL-FIN este de a organiza solutionarea extrajudiciara a litigiilor financiare non bancare in materie de consum, interne si transfrontaliere, prin colaborarea cu experti in domeniul financiar non bancar, in mod echilibrat, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumator, in functie de procedura aleasa de parti si pot propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului.

Orice investitor are dreptul de a se adresa SAL-FIN, in conformitate  cu dispozitiile Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar non bancar si a OG 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN din 27.04.2016 (document atasat)

Informatii financiare si de risc:

– Rezultate financiare

– Indicatori de risc

Sanctiuni internationale

Swiss Capital SA respecta normele si reglementarile emise cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de catre Organizatia Natiunilor Unite, Uniunea Europeana ori ca catre alte organizatii nationale ori internationale.

Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

Sanctiuni internationale

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului

Comitetul MONEYVAL

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml

Document de prezentare FATCA (document atasat)